Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení  

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího v rámci smluvních vztahů, které mezi sebou uzavírají prostřednictvím internetového obchodu na webovém rozhraní GastroNakup.cz, a jsou nedílnou součástí každé smlouvy takto uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.  

2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu (e-shop) www. GastroNakup.cz se rozumí obchodní společnost KARMEB spol.s r.o., se sídlem Podle Kačerova 1230/25, 141 00, Praha 4 - Michle, IČ: 49686232, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23590 (dále též jen „prodávající“). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www. GastroNakup.cz, v sekci "Kontakty".

3. Základní informace o způsobu internetového nákupu, jakož i kontakty na zákaznické centrum prodávajícího jsou uvedeny na webové stránce www. GastroNakup.cz v sekci "Jak nakupovat?".  

4. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

5. Spotřebitelem se ve smyslu občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále též jen „OZ“) rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále též jen „spotřebitel“). Nestanoví-li tyto OP jinak, nelze ustanovení určená výslovně pro spotřebitele (kupujícího v pozici spotřebitele) aplikovat na kupujícího v pozici podnikatele.

6. Podnikatelem se ve smyslu OZ  rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP i v rámci webových stránek internetového obchodu www.GastroNakup.cz pro podnikatele (dále též jen „podnikatel“). Nestanoví-li tyto OP jinak, nelze ustanovení určená výslovně pro podnikatele (kupujícího v pozici podnikatele) aplikovat na kupujícího v pozici spotřebitele.

7. Jakákoli kupní smlouva, jakož i jakákoli jiná smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím na zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu na www.GastroNakup.cz  (dále též jen „smlouva“ či „kupní smlouva“) zahrnuje i tyto obchodní podmínky, a to v rozsahu, v jakém není dle výslovných ujednání smlouvy sjednáno odchýlení se od těchto OP. Jakékoliv odchylky od těchto OP vyžadují písemnou dohodu prodávajícího a kupujícího. Odchylná ujednání od těchto OP daná smlouvou mají přednost před zněním těchto OP. Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího neupravená samostatnou smlouvou, ani těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména ustanoveními § 2079 a násl. o koupi.

8. Kupující zasláním své internetové objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky, a že s nimi výslovně souhlasí.

9. Kupující bere na vědomí, že mu koupí zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.GastroNakup.cz nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. prodávajícího nebo smluvních partnerů prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.  

II. Sdělení před uzavřením smlouvy  

1. Prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, sděluje, že:  

a) náklady na prostředky komunikace s prodávajícím na dálku se neliší od základní sazby (tj. v příp. internetového či telefonického kontaktu s prodávajícím dle podmínek operátora kupujícího; prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);

b) povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu může být prodávajícím po kupujícím požadována, pokud takový způsob platby kupující v rámci své objednávky zvolí;

c) prodávající prostřednictvím internetového obchodu neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně i bez daně z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“), včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu doručení zboží, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady ceny zboží;

e) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, přičemž bližší podmínky pro toto odstoupení stanoví čl. VIII těchto OP.

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; 
ii. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu; 
iii. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; 
iv. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů; 
v. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; 
vi. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) v případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz Elektronický odkaz na platformu řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající tímto informuje konečného uživatele zboží, že zajišťuje bezplatný odběr použitých elektrozařízení za podmínek stanovených ZDE.  

III. Uzavření kupní smlouvy  

1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je závazná objednávka zboží (viz bod 3 tohoto článku OP), kterou kupující učiní vyplněním a odesláním internetového objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.GastroNakup.cz. Kupní smlouva vznikne okamžikem, kdy prodávající kupujícím odeslanou objednávku (návrh smlouvy) potvrdí, tj. doručením přijetí objednávky (akceptace)kupujícímu. Prodávající kupujícímu sdělí akceptaci objednávky elektronicky prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu, kterou kupující prodávajícímu sdělí v rámci učiněné objednávky. Za potvrzení objednávky prodávajícím se v případě pochybností považuje též dodání zboží kupujícímu v souladu s kupujícím učiněnou objednávkou. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou ze strany prodávajícího nijak zvlášť zpoplatněny a kupující si je hradí sám (náklady na internet, telefon). Kupujícímu zaslané potvrzení objednávky (akceptace) bude obsahovat to, co bylo mezi smluvními stranami akceptací objednávky sjednáno, zejména tedy označení smluvních stran, číslo objednávky, specifikace předmětu koupě vč. jeho množství, ceny, místa a termínu dodání, a případných dalších nákladů na dodání zboží, byly-li sjednány. Na skutečnost, že odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami prodávajícího, je kupující upozorněn dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky na internetových stránkách prodávajícího, kde má možnost se s nimi seznámit v sekci „Obchodní podmínky“. Vzniklou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody kupujícího a prodávajícího nebo na základě zákonných důvodů. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. Kupující musí ve své objednávce uvést minimálně údaje, které jsou jako povinné vyžadovány při vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího www.GastroNakup.cz .

3. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího zaevidování v elektronickém systému prodávajícího. O zaevidování objednávky je kupující vyrozuměn prodávajícím bez zbytečného odkladu po doručení objednávky, a to zasláním emailové zprávy na elektronickou adresu emailu, kterou kupující prodávajícímu sdělil v rámci učiněné objednávky. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat (zrušit odeslanou objednávku) do jedné hodiny od jejího zaevidování, všichni kupující pak mohou storno objednávky uplatnit ve výše uvedené lhůtě též zasláním e-mailové zprávy nebo telefonicky na kontaktech uvedených ZDE.

4. Pokud má prodávající zboží na skladě a objednávku obdrží v pracovní den do jedenácté hodiny dopoledne, je zpravidla schopen zajistit dodání zboží do druhého dne, je-li tímto dnem den pracovní. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta dodání, je u objednávky takového zboží závaznou lhůtou dodání tato v popisu zboží uvedená lhůta. Dodací lhůty se mohou u jednotlivého zboží lišit. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, pokud je v ní uvedena zjevně pochybná adresa místa dodání zboží (zejména nelze-li takovou adresu jako existující spolehlivě dohledat). O takovém odmítnutí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumí, tj. zašle kupujícímu informaci o odmítnutí objednávky na emailovou adresu kupujícího sdělenou v rámci jeho objednávky.

5. Kupující se zavazuje závazně objednané a v souladu s  objednávkou dodané zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu včetně případných dalších souvisejících nákladů spojených s dodáním zboží, tak jak bylo kupujícím a prodávajícím ve smlouvě (prodávajícím akceptované objednávce kupujícího) ujednáno.

6. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat či zaplatit závazně objednané zboží dle kupní smlouvy, kterou prostřednictvím internetového nákupu s prodávajícím uzavřel, prodávající si vyhrazuje právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně tyto odmítnout. O takovém pozastavení vyřízení objednávky či odmítnutí objednávky prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumí.

7. Učiněním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se před jejím odesláním dostatečně seznámil s výší kupní ceny zboží deklarované prodávajícím na jeho webových stránkách www.GastroNakup.cz, jakož i s výší nákladů souvisejících s dodáním zboží dle zvoleného způsobu doručení zboží, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady kupní ceny a též se lhůtou, v níž je prodávající schopen dodání zboží zajistit, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

8. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího www.GastroNakup.cz, jakož i v listinných materiálech prodávajícího jako jsou tištěné katalogy, reklamní prospekty, letáky, manuály atp. jsou informativního charakteru a nepředstavují nabídku či návrh na uzavření smlouvy, ani jiné právní jednání směřující k uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně dodávky zboží jen na základě takovéto prezentace. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tedy nepoužije.  

IV. Dodací podmínky

1. Termín, místo i způsob dodání zboží bude prodávajícím a kupujícím sjednáno v kupní smlouvě.

2. Způsob dodání zboží kupující zvolí při vyplnění objednávkového formuláře na internetových stránkách prodávajícího www.GastroNakup.cz.

3. Závazek prodávajícího odevzdat zboží dle kupní smlouvy je splněn okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu se zbožím v místě plnění (dodání) nakládat a včas mu to oznámí:  

při sjednání osobního odběru zboží kupujícím či jím určeným dopravcem v sídle nebo provozovně prodávajícího prodávající kupujícího vyrozumí o připravenosti zboží k osobnímu odběru a kupující je povinen zboží odebrat nejpozději do 5-ti dnů ode dne, kdy byl o připravenosti zboží k vyzvednutí prodávajícím informován.

při dopravě zboží zajišťované smluvním dopravcem prodávajícího bude kupující tímto dopravcem vyrozuměn o přesném termínu a času dodání zboží, a v tomto je povinen zajistit jeho převzetí.

Byl-li dopravce zboží určen kupujícím, aniž mu byl nabídnut prodávajícím, je závazek prodávajícího odevzdat zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem předání zboží dopravci určenému kupujícím a v případě více dopravců předáním prvnímu dopravci určenému kupujícím.

4. Řádně a včas dodané zboží je kupující (popř. jím prokazatelně pověřená osoba) povinen převzít a převzetí zboží potvrdit na dokladu o dodání zboží, ve kterém uvede kromě vlastnoručního podpisu též své jméno a příjmení/obchodní firmu/název a datum převzetí zboží (nejsou-li již v dokladu o dodání zboží uvedeny), příp. též pracovní zařazení u kupujícího či vztah ke kupujícímu, není-li přímým adresátem zásilky.

5. V případě osobního odběru zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího, jehož kupní cena byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající po osobě, jež realizuje převzetí zboží, požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas) či dokladu o prokazatelném pověření k převzetí zboží za kupujícího (plná moc apod.), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat. 
6. Při dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu, zejména zkontrolovat počet balíků a stav zásilky a případné viditelné vady zboží či jeho obalu (poškození zásilky) popsat v přepravních dokladech dopravce (předávací protokol, dodací list, roll card). Poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu e-mailem, faxem nebo poštou na kontakty uvedené ZDE
7. Nedojde-li k řádnému a včasnému převzetí objednaného zboží ze strany kupujícího, jedná se o porušení smluvní povinnosti kupujícího. Neposkytne-li kupující prodávajícímu potřebnou součinnost k odevzdání předmětu koupě (předání zboží) či nepřevezme-li si kupující zboží v souladu se smlouvou a těmito OP, je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady (zejména náklady v souvislosti s doručením předmětu koupě do místa plnění) jakož i veškeré škody, které takovým porušením povinnosti kupujícího vznikly, a to včetně ušlého zisku.  

V. Kupní cena zboží a platební podmínky

1. Kupující bere na vědomí, že sortiment zboží, jakož i jeho jednotková kupní cena, mohou být prodávajícím měněny. Aktuální přehled prodávajícím nabízeného zboží včetně jednotkové ceny zboží je dostupný na internetové stránce prodávajícího www.GastroNakup.cz. Kupující je povinen takové aktualizace sledovat a tyto zohlednit ve svých objednávkách. Pro stanovení kupní ceny zboží je rozhodující položková cena zboží uveřejněná na internetové stránce prodávajícího v době zaevidování objednávky v elektronickém systému prodávajícího, o čemž je kupující informován. 
2. Všechny kupní ceny zboží jsou smluvní, v české měně (Kč) a jsou u příslušného zboží uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty, tak včetně DPH a případně též včetně recyklačního poplatku (PHE), nezahrnují však náklady spojené s dodáním zboží kupujícímu (jako např. cena dopravy, poštovné a balné, apod.), pokud není výslovně uvedeno jinak.  Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 
3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k  uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího o takové skutečnosti bez zbytečného odkladu informuje. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, o jednu cifru nižší cenu (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice) zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení storna (zrušení) objednávky ze strany prodávajícího. Výše uvedená ustanovení o vrácení kupujícím uhrazené kupní ceny se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky ze strany kupujícího viz čl. III bod 3 těchto OP. 
4. Kupující je oprávněn využít jeden ze způsobů placení kupní ceny zboží, které jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.  

VI. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabude vlastnické právo k dodanému zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Kupující má po dobu trvání výhrady vlastnického práva prodávajícího povinnost dodané zboží jako svěřenou věc chránit před poškozením, zničením či ztrátou. 
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.  

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost a jejich uplatnění

 A) Práva z vadného plnění

1. Nejsou-li prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuty speciální požadavky na jakost, provedení a obal zboží, prodávající kupujícímu dodá objednané zboží v jakosti a provedení odpovídajícím obvyklému účelu, kterému zboží slouží, zabalené a označené tak, aby byla se zbožím jednoduchá manipulace a aby se zboží v průběhu přepravy nepoškodilo ani nedošlo k jeho záměně. 
2. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění, i pokud se vada u spotřebního zboží vyskytne až po převzetí zboží v zákonem stanovené lhůtě 24 měsíců od převzetí. 
3. Kupující je povinen dodané zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout nebo zařídit jeho odbornou prohlídku a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Zjevné i skryté vady zboží je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je při včasné prohlídce a dostatečné péči mohl zjistit. 
4. Kupujícímu, který je spotřebitelem, prodávající odpovídá, že v době, kdy zboží převzal, nemá vady, zejména tedy že:  

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada zboží u kupujícího v pozici spotřebitele v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. Povaze zboží odporuje zejména vada projevující se změnou vlastností zboží v důsledku přirození změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží jeho používáním. 
5. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží, toto právo však nelze uplatnit u:  

a) zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,

c) použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

U koupě již použitého spotřebního zboží, je spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ve zkrácené době 12 měsíců od převzetí takového použitého spotřebního zboží. 

Kupující v pozici podnikatele je oprávněn právo z vady zboží, která vznikla až po převzetí zboží, u prodávajícího uplatnit, pouze pokud je kryta zárukou za jakost (viz dále část B tohoto článku OP) a byla-li podnikatelem vytčena nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.      
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (tj. pokud by kupující takovou vadu předvídal, smlouvu by ani neuzavřel), má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

b) na odstranění vady opravou zboží,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě (nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace prodávajícímu, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak) či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas (tj. při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady), má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. 
7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas (nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace prodávajícímu, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak) nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 
8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodali-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití - stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.  

9. Spotřebitel je při volbě práva z vadného plnění povinen zohlednit tyto skutečnosti:

je-li dodání nového zboží či výměna vadné součásti vzhledem k povaze zboží neúměrné a zejména, lze li vadu odstranit opravou bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady opravou.

právo na dodání nového zboží či výměnu vadné součásti, popř. na odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel tehdy, představuje-li vada zboží podstatné porušení smlouvy a vadu nelze odstranit bez zbytečného odkladu opravou

je-li vada zboží odstranitelná, ale spotřebitel nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší množství vad, má spotřebitel rovněž právo na dodání nového zboží či výměnu vadné součásti či na odstoupení od kupní smlouvy.

pokud spotřebitel od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, výměnu vadné součásti, ani na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu,

spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže,

jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. 
11. Je-li důvodem reklamace kupujícího vada, jejíž vznik zavinil kupující či spoluzavinil kupující a/nebo třetí osoba, zejména nevhodným skladováním, nevhodnou manipulací, nesprávnou instalací, nedostatečnou údržbou či neodbornou opravou, úpravou, nesprávným či neodborným použitím, použitím pro jiný než stanovený či obvyklý účel nebo vada vzniklá v důsledku vyšší moci (tj. mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího) či je-li důvodem reklamace přirozené opotřebení zboží, pak má prodávající právo takovou reklamaci neuznat a jako neoprávněnou tuto odmítnout. 
12. Neoznámil-li kupující vadu zboží včas (tj. v souladu s bodem 3, části A tohoto článku OP), pozbývá právo odstoupit od smlouvy  

B) Záruka za jakost  Kupující je povinen před prvním použitím zboží podrobně prostudovat podmínky jeho provozu uvedené v návodu na jeho použití a zboží provozovat výhradně v souladu s pokyny uvedenými v návodu k jeho použití. 2. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti 3. Kupující bere na vědomí, že se záruka za jakost může vztahovat pouze na určité specifické vlastnosti či části zboží, že se délka záruční doby může v případě jednotlivého zboží lišit a nemusí být poskytována ve stejné délce kupujícímu v pozici podnikatele jako kupujícímu v pozici spotřebitele. 4. Záruční doba běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu a má-li zakoupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu u prodávajícím certifikovaného servisu nejpozději do tří týdnů ode dne převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení takové služby potřebnou součinnost. Pokud kupující v pozici podnikatele zboží neuvede do provozu (popř. nezajistí uvedení do provozu u svého zákazníka) nejpozději do jednoho roku od převzetí zboží, záruka za jakost poskytnutá prodávajícím kupujícímu v pozici podnikatele bez dalšího zaniká.    5. Kupující nemá právo z vady zboží kryté zárukou, způsobila-li po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. 6. Další bližší podmínky, za nichž prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží a případně též bezplatný pozáruční servis (dále též jen „BPS“), jsou specifikovány ZDE.

Pro uplatnění a odstranění vad zboží krytých zárukou za jakost platí obdobně ustanovení části A a C tohoto článku OP.  

C) Podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění   

Reklamaci lze u prodávajícího uplatnit:

vyplněním servisního formuláře přímo na webu prodávajícího ZDE,

telefonicky na č. Tel: +420 272 740 832,

prostřednictvím emailové zprávy odeslané na email prodávajícího:  gastro@karmeb.com.

prostřednictvím dopisu odeslaného na adresu prodávajícího: KARMEB spol.s r.o., Kouřimská 4/2368, 130 00 Praha 3 - Vinohrady.

objednáním záruční opravy přímo u autorizovaného servisu prodávajícího, je-li u daného typu zboží pro kupujícího dostupný. Prodávající rovněž reklamaci přijme prostřednictvím pověřeného pracovníka v sídle prodávajícího.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci spotřebitele ihned po obdržení reklamovaného zboží/umožnění přístupu k reklamovanému zboží, za účelem přezkoumání vad, ve složitějších případech ve lhůtě 5 pracovních dnů po obdržení zboží/ umožnění přístupu k reklamovanému zboží. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 3. Reklamace zboží spotřebitelem včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. 4. Při reklamaci zboží kupující prodávajícímu předloží nákupní doklad, záruční list (řádně vyplněný) s potvrzenými záručními prohlídkami, doklad o odborné montáži mechanikem prodávajícího nebo servisem pověřeným a certifikovaným prodávajícím a reklamované zboží. Zboží musí být řádně očištěno. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, jen pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil od prodávajícího. 5. Není-li spotřebitelem reklamovaná vada zboží prodávajícím uznána jako oprávněná, odpovědný pracovník prodávajícího je povinen spotřebitele v zákonné lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace informovat o důvodech zamítnutí reklamace. 6. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů nezbytných k jejímu uplatnění. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů, které mu uplatněním reklamace vznikly.  

VIII. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem i bez uvedení důvodu

 

Tento článek upravuje výhradně práva a povinnosti kupujícího v pozici spotřebitele.  Spotřebitel má právo dle ustanovení § 1829 OZ od uzavřené kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a právo na vrácení zboží nelze chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob reklamace dodání vadného zboží, přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. Spotřebitel nemůže od smlouvy jednostranně odstoupit v případech vyjmenovaných v čl. II bod 1 písm. f) těchto OP.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího, společnost KARMEB spol.s r.o., se sídlem Podle Kačerova 1230/25, 141 00, Praha 4 - Michle, IČ: 49686232, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23590 na adresu  Kouřimská 4/2368, 130 00 Praha 3, telefon: + 420 272 740 832 nebo email: gastro@karmeb.com  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e- mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel stáhnout.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této zákonné lhůty, tj. nejpozději poslední den 14 denní lhůty. 3. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb prodávající použije stejný platební prostředek, který použil spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak nebo pokud se spotřebitel a prodávající nedohodli jinak. Platbu prodávající spotřebiteli vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo poté, co mu spotřebitel prokáže, že zboží zpět prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.  

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. 5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud jím vracené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžitého plnění (plateb, které od spotřebitele za dodání zboží obdržel).  

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které budou kupujícím prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných pro splnění kupní smlouvy, včetně vyřízení případných reklamací zboží či realizaci pozáručního servisu zboží. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu, tj. společnosti KARMEB spol.s r.o., se sídlem Podle Kačerova 1230/25, 141 00, Praha 4 - Michle, IČ: 49686232, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23590, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno a příjmení, adresa bydliště, případně doručovací adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, případně též číslo bankovního účtu, a to na dobu 10 let od odeslání objednávky. Tyto údaje slouží a budou prodávajícím použity za účelem splnění kupní smlouvy včetně vyřízení případných reklamací zboží či realizaci pozáručního servisu zboží, jakož i pro usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu či zasílaní speciálních nabídek zboží prodávajícího kupujícímu. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a zajistí ochranu získaných osobních údajů kupujícího bezpečnou formou zamezující jejich zneužití.   

Svůj souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že své oznámení o odvolání souhlasu zašle emailem na elektronickou adresu prodávajícího: gastro@karmeb.com. Stejným způsobem může kupující prodávajícímu sdělit změnu osobních údajů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se lze v případě potřeby obrátit prostřednictvím kontaktů zveřejněných na webových stránkách www.uoou.cz.

 

Závěrečná ujednání

Smlouva a otázky s ní související, jakož i tyto OP se řídí výhradně českým právním řádem. Všechny spory, které mezi kupujícím a prodávajícím vzniknou ze smlouvy nebo v souvislosti se  smlouvou a které nebudou primárně urovnány dohodou smluvních stran, budou rozhodovány s konečnou platností před obecnými soudy České republiky. 2. Tyto Obchodní podmínky ruší předchozí znění OP, přičemž všechna znění jsou k dispozici v sídle prodávajícího.  

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od  25. 5. 2018.